Algemene voorwaarden

EyeVinci B.V. gevestigd en kantoor houdende te Heemstede.

1. ALGEMEEN

Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie, voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

2. AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt; dit is ook met name van toepassing op door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen, zomede op de door hen gemaakte afspraken.

3. MATEN, TEKENINGEN EN AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, prijslijsten, circulaires en ander materiaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarmede weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds worden gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe.

4. PRIJZEN

De door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat moment geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren een wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijs op billijke wijze, te onzer beoordeling, aan te passen, in welk geval onze afnemer bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders aangege­ven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheids­lasten genoemd.

5. LEVERING

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: ‘vrachtvrij leveringsadres’. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. De door te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden, de fabrieken op magazijnen van deze derden, hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

6. EMBALLAGE

Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht; door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits deze in goede staat en binnen een maand na datum van levering vrachtvrij is geretourneerd.

7. LEVERTIJDEN

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Afgezien van gevallen waarin wij ter zake garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd, mede begrepen het geval dat wij door onze (eigen) leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.

Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelij­ke ontbinding van de transactie, noch op schadevergoeding. Indien de aflevering niet heeft plaatsgehad binnen 6 maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wijzelf en heeft de afnemer evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. Geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons een bevoegdheid verschaft, hierna onder 8 omschreven.

8. VERPLICHTINGEN AFNEMER

In geval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraak op schadevergoeding. Voorts zijn wij in dat geval bevoegd de niet-nakoming als vervulling van een ontbindende voorwaarde, inhoudend dat de transactie is ontbonden bij niet-nakoming, in te roepen. Afnemer is tot het laatste niet gerechtigd. Voorts zijn wij als dan bevoegd ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

9. BETALING

De betaling der factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij te onze kantore hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder door terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemers schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemers strekken en door ons worden geboekt in mindering op respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen factuur(en) met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op respectieve­lijk als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur(en) te onzer keuze. Alleen indien zulks uitdrukkelijk op de factuur is vermeld kunnen onze afnemers in aanmerking komen voor een korting voor contante betaling; als zo een korting is toegestaan, zal deze uitsluitend genoten worden indien de daarbij aangegeven termijn strikt wordt aangehou­den. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het onder 8 bepaalde een rente verschuldigd ad maximaal 1½% per maand. Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet-tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer.
Te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor alle werkelijke kosten, waarvoor wijzelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag.

Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht.
Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van EyeVinci op de afnemer uit hoofde van deze overeenkomst en/of opvolgende soortgelijke overeenkomsten, volledig zijn betaald. Tot het moment van integrale betaling blijven de geleverde zaken eigendom van EyeVinci. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud geldt evenwel niet ter zake van andere vorderingen dan:
a.) vorderingen betreffende tegenprestaties van, op grond van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook, door EyeVinci aan de afnemer geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of nog te verrichten werkzaamheden;
b.) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en  gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de roerende zaken gemaakte nieuwe zaken. Voor zover EyeVinci geen beroep kan doen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de afnemer verplicht de nieuwe gevormde zaken aan EyeVinci te verpanden.
Slechts een afnemer die als wederverkoper optreedt heeft, zolang de hiervoor bedoelde opschortende voorwaarde niet is vervuld, de bevoegdheid de door EyeVinci geleverde zaken door te verkopen en te leveren, uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en onder de voorwaarde dat de afnemer van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij. De afnemer is nimmer bevoegd tot bezwaring van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
De afnemer verplicht zich op eerste schriftelijk verzoek van EyeVinci eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door EyeVinci aan de afnemer onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken, aan EyeVinci te cederen dan wel, naar keuze van EyeVinci, aan EyeVinci te verpanden.
Nadat EyeVinci haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen en is de afnemer niet meer bevoegd de zaken te vervreemden. De afnemer verbindt zich op voorhand EyeVinci op eerste schriftelijk verzoek onverwijld in kennis te stellen van de verblijfplaats van de onder dit eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en EyeVinci toe te laten tot de plaatsen waar de zaken zich alsdan bevinden.

11. MATERIAALFOUTEN; FABRIEKSGARANTIES

Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend dan de verplich­ting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven. Wij kunnen niet voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schade, kosten en intresten, welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen. Gebreken die zich openbaren na verstrijking van 1 jaar nadat aflevering heeft
plaatsgehad vallen buiten vorenstaande regeling; enig recht van afnemer ter zake is dan vervallen.

12. RECLAMATIES EN RETOURNERING VAN GOEDEREN

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.

In geval van reclamaties worden de door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald respectie­velijk retour genomen nadat vooraf overleg met een onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het vorengaande is ook van toepassing indien wij ons ermede akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van reclamatie sprake is. Indien het reclamatie betreft wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn aangeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld met de betrokken paklijst, bij ons moet worden ingediend uiterlijk op de 14e dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijk staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt, is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al worden deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen zijn wij tot enigerlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

Duidelijke mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van ons magazijn afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien de goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien sprake is van ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven de goederen aangemerkt met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.
In gevallen, uitsluitend ter onzer beoordeling, kunnen om andere dan hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment. Derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen.

Indien zich een der gevallen als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zogenaamde crediteringskosten, die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 10,– (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € 5,–) met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan € 300,– een vast bedrag van € 25,– per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met als omschrijving ‘crediteringskosten’ (omvat­tende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoor­waarden.

13. BEVOEGDE RECHTER; TOEPASSELIJK RECHT.

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam c.q. de bevoegde Rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der Wet.
Op al onze offertes, overeenkomsten e.d. is Nederlands recht van toepassing.